Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ipconfig set en1 MANUAL 192.168.10.XX 255.255.255.0